AVÍS LEGAL I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, LOPD), us informem que les dades personals i/o professionals dels professionals presentats en aquesta web estan gestionades per JOLI 2008, S.L., CIF B64589765.

Si desitgeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, podeu dirigir-vos a: Carrer Nou 38, 2º – 08395 Sant Pol de Mar (Barcelona), o enviar un correu electrònic a info@quiesquiandorra.com, entenent que JOLI 2008, S.L. no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en aquesta web.

Amb els límits establerts per la llei, JOLI 2008, S.L. tampoc assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions contingudes en aquesta web, que han estat facilitades per tercers. Els continguts i la informació de les pàgines web vinculades a la marca QUI ÉS QUI ANDORRA estan elaborats per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i la informació no vinculen a aquests professionals ni constitueixen opinions, consells o assessorament de cap mena, ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines web de QUI ÉS QUI ANDORRA poden contenir enllaços a pàgines web dels professionals presentats. Per aquest motiu, no podem assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a pàgines de tercers. Els textos, imatges i la resta dels continguts inclosos en aquesta web són propietat exclusiva de JOLI 2008, S.L., firma a la vegada propietària de la marca QUI ÉS QUI ANDORRA. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial del seu contingut, ha de comptar amb el consentiment exprés de JOLI 2008, S.L.

A més, per accedir als serveis que ofereix JOLI 2008, S.L., haureu de proporcionar alguns dades de caràcter personal. En compliment del que estableix la LOPD, us informem que, mitjançant el compliment del formulari de contacte, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades per JOLI 2008 S.L. amb la finalitat de poder-vos prestar i oferir els seus serveis, així com informar-vos de les millores del lloc web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts subministrats per www.quiesquiandorra.com estan sotmesos als drets de propietat intel·lectual i industrial i són propietat exclusiva de JOLI 2008, S.L. Mitjançant la contractació del servei, no s’atorga a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se JOLI 2008 S.L. tots aquests drets. La cessió dels esmentats drets requerirà del seu consentiment previ per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de tercers aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més del contingut inclòs a www.quiesquiandorra.com, als seus gràfics, logotips, disseny, imatges i codi font utilitzat per a la seva programació.

JOLI 2008, S.L. ha obtingut la informació i els materials inclosos a www.quiesquiandorra.com de fonts considerades com a fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, JOLI 2008, S.L. no pot garantir que en tot moment i circumstància sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no s’ha de confiar en ella com si ho fos. JOLI 2008, S.L. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

JOLI 2008 S.L. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els enllaços o la informació obtinguda a través d’ella, amb el necessari avís previ als professionals presentats. JOLI 2008, S.L., en cap cas, assumirà cap responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que puguin dur a terme els seus visitants o els seus propis integrants, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

En cap cas JOLI 2008, S.L., els seus directors i/o apoderats, empleats i, en general, el seu personal autoritzat seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap mena, tant si procedeixen, directa o indirectament, de l’ús i/o difusió d’aquesta web com si no, de la informació adquirida o accedida per o a través d’aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o interrupcions en el servei o transmissió, o de fallades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per enllaç o un altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

JOLI 2008, S.L. no es fa responsable de les webs de tercers als quals es pot accedir mitjançant enllaços o vincles, ni de cap contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un enllaç o accés a una web no pròpia serà fet per voluntat i risc exclusiu de l’usuari.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de JOLI 2008, S.L. Els drets de propietat intel·lectual i els d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que conté, la seva aparença i disseny, així com els enllaços que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web, són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que s’especifiqui expressament el contrari.

Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei ofert i reflectit en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per JOLI 2008, S.L., per les seves societats filials i/o de tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta web, no sent responsabilitat de JOLI 2008, S.L. l’ús que l’usuari pugui fer al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona i/o identitat.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense el consentiment previ per escrit de JOLI 2008, S.L.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de quants assumptes sorgeixin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’usuari, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol for o que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent, li pugui correspondre.

JOLI 2008 S.L.

Propietària de la marca QUI ÉS QUI ANDORRA

Propietària del domini https://www.quiesquiandorra.com

CIF B64589765